MEX เครื่องทำน้ำอุ่น 3700 วัตต์ CODE 3C (CA) ขาว-แดง

รหัสสินค้า : 8858787012295

เพิ่มเติม เครื่องทำน้ำอุ่น จาก MEX

Loading....


* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

รายการโปรด
  

ตัวเลือกการจัดส่ง

เปลี่ยน


คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น CODE 3C (CA)
แบรนด์ MEX
ความกว้าง 8.50 เซนติเมตร
ความยาว 21.10 เซนติเมตร
ความสูง 35.60 เซนติเมตร
สี ขาว-แดง
หน่วยนับ ตัว

คุณสมบัติเด่น

• เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 3,700 วัตต์.

• หม้อต้มน้ำทองแดงขนำดใหญ่,เนื้อหนำ 0.7 มม.

• ใช้ HALL SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำ

ได้ละเอียด แม่นยำ และทำงำนที่แรงดันน้ำต่ำกว่ำ.

• ด้วยระบบ THERMISTER ที่สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติ

ของอุณหภูมิของน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นยำ.

• ระบบ ELCB

ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินำที.

• ฝักบัวโครเมียมปรับสำยน้ำได้ 3 ระดับสำยสเตนเลส สตีล

พร้อมรำวสไลด์และถำดวำงสบู่.

• ปรับระดับควำมร้อนได้.

• มีวำวล์น้ำเข้ำ ปรับควำมแรงของน้ำได้.


คุณสมบัติทั่วไป

  • ขนาด : สูง x กว้าง x ลึก : 35.6 x 21.1 x 8.5 ซม.
  • อัตราการกินไฟ : 3,700 วัตต์ 220V, 50Hz, 17.0 Amp.
  • ขนาดสายไฟ (ตร.มม2.) : 3 x 2.5 (THW).
  • ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม.

กำลังไฟฟ้า(Power Consumption)

3,700

รูปแบบฝักบัว

แบบกลม

การรับประกัน

2 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

• รับประกันคุณภำพสินค้ำ 2 ปี.

• รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี.


อื่นๆ

PEN K INTER TRADING CO., LTD. Tel: 0-2713-1100 Fax: 0-2381-6614 e-mail: [email protected]ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเรา