TEFAL ชุดของขวัญปีใหม่ ชุดที่ 1 HAPPY IRONING

รหัสสินค้า : 8858945406058

เพิ่มเติม เตารีดไอน้ำ จาก TEFAL

*สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสตงผล


Loading....

รายการโปรด
  

ตัวเลือกการจัดส่ง

เปลี่ยน


คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น HAPPY IRONING
แบรนด์ TEFAL
ความกว้าง 14.8 เซนติเมตร
ความยาว 24.5 เซนติเมตร
ความสูง 28.5 เซนติเมตร
หน่วยนับ อัน

คุณสมบัติเด่น

ชุด Set ของขวัญปีใหม่ ใน Set ประกอบด้วยเตารีดไอน้ำ รุ่น FV1020 จำนวน 2 เครื่อง

คุณสมบัติทั่วไป

กำลังไฟ 1200 วัตต์ หน้าเตารีดนอนสติ๊ก รีดลื่น ไม่มีสะดุด ประสิทธิภาพพลังไอน้ำสูง พลังไอน้ำต่อเนื่อง 10 กรัม/นาที ขจัดรอยยับได้ดีเยี่ยม พลังไอน้ำเพิ่มพิเศษ 50 กรัม/นาที เน้นขจัดรอยยับได้ดียิ่งขึ้น ความจุแท้งค์น้ำ 150 มล. เติมน้ำได้ต่อเนื่อง สะดวกในการใช้งานและประหยัดเวลา

รายละเอียดสินค้า

ชุด Set ของขวัญปีใหม่ ใน Set ประกอบด้วยเตารีดไอน้ำ รุ่น FV1020 จำนวน 2 เครื่อง

การรับประกัน

2 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

ับประกันสินค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ TEFAL/T-FAL  : www.tefal.com ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถรับการดูแลจากศูนย์บริการ TEFAL/T-FAL ระหว่างและหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขที่ก าหนด การรับประกัน ผลิตภัณฑ์TEFAL/T-FAL มีรับประกนั สินคา้ในกรณีที่เกิดจากขอ้บกพร่องใด ๆ ของวสั ดุหรือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกนั ภายในประเทศเหล่าน้นั *** ที่ระบุไว้ในรายชื่อประเทศในหน้าสุดท้ายของเอกสารโดยการรับประกนั เริ่มตน้ นบัจากวนั ที่ซ้ือผลิตภณั ฑห์ รือวนั ที่จดัส่งสินคา้ การรับประกนั สินคา้ระหวา่ งประเทศ ครอบคลุมค่าใชจ้่ายท้งัหมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียกคืนหรือซ่อมแซมผลิตภณั ฑท์ ี่บกพร่อง ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้า โดยอาจท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนที่ชา รุดใดๆ และค่าแรงงานที่จา เป็น โดย TEFAL/T-FAL ตัดสินใจ, สินค้าทดแทนอาจจะให้แทน การซ่อมสินคา้ โดย TEFAL/T-FAL มีสิทธ์ิแตเ่พียงผเู้ดียวในการจดัการภายใตก้ารรับประกนั เช่น ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑด์งักล่าว เงื่อนไขและการยกเว้น TEFAL/T-FAL ไม่จา เป็นตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑท์ ี่ไม่ไดม้ าพร้อมกบั หลกัฐานการซ้ือขายที่ถูกต้อง ผลิตภณั ฑส์ ามารถนา มาโดยตรงหรือตอ้งไดร้ับการบรรจุอยา่ งเหมาะสมและ มีการบนั ทึกการส่งคืน (หรือวิธีการเทียบเท่าของไปรษณีย) ์ เพื่อส่งถึง ศูนย์บริการที่ได้รับการ แต่งต้งจาก ั TEFAL/T-FAL รายละเอียดของที่ต้งัศูนยบ์ ริการที่ไดร้ับการแต่งต้งัจาก TEFAL/T-FAL ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ TEFAL/TFAL หรือโทรติดต่อศูนยบ์ ริการผบู้ริโภคที่กา หนดไวใ้นรายชื่อของแต่ละประเทศ ที่แนบมาการรับประกนั น้ีเพื่อที่จะเสนอที่ดีที่สุดที่เป็ น ไปไดบ้ ริการหลงัการขายอยา่ งต่อเนื่องและเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ TEFAL/T-FAL อาจส่งสา รวจความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ทุกคนที่มีผลิตภณั ฑข์องพวกเขาซ่อมแซมหรือการแลกเปลี่ยนจาก TEFAL/T-FAL ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต การรับประกนั มีผลเฉพาะสา หรับผลิตภณั ฑท์ ี่ซ้ือและใชใ้นประเทศเท่าน้นั และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการใชง้านผิดประเภท, การไม่เอาใจใส่, การไม่ปฏิบตัิตามคา แนะนา ของ TEFAL/T-FAL, ซ่อมแซมแกไ้ขผลิตภณั ฑ์โดยไม่ไดร้ับอนุญาต, บรรจุภัณฑ์ที่ผิดพลาดโดยเจ้าของ หรือ เสียหายจากการขนส่ง นอกจากน้ียงัไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและ การเสียหายจากการใช้งาน, การซ่อมบา รุงและ การเปลี่ยนวสั ดุสิ้นเปลือง หรือต่อไปน้ี - การใชผ้ลิตภณั ฑก์ บั น้า ผิดประเภท - กลไกเกิดความเสียหายจากการใชง้านมากเกินไป - ความเสียหายที่เกิดจากน้า ฝ่นุ หรือแมลงเขา้ใปภายในตวัผลิตภัณฑ์(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะ) - ความเสียหายที่เกิดจากอุบตัิเหตุภยัธรรมชาติต่างๆ เช่น อคัคีภยั น้า ท่วม ฟ้าผา่ ไฟกระชากไฟเกิน เป็ นต้น - การใช้งานที่นอกเหนือการใช้งานภายในครัวเรือนหรือเป็ นการใช้งานเชิงพาณิชย์ - ความเสียหายของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกบัผลิตภณั ฑ์เช่นเครื่องแกว้หรือกระเบ้ือง - ความเสียหายหรือผลร้ายเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ผิดแรงดนัไฟฟ้าหรือผิดความถี่ที่ระบุในผลิตภณั ฑห์ รือขอ้กา หนดของผลิตภณั ฑ์ - การปรับแต่งมาตร(การปรับแต่งมาตราใด ๆ จะตอ้งดา เนินการตามคา แนะนา สา หรับการใชง้าน) สิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค รับประกนัระหวา่ งประเทศของ TEFAL/T-FAL ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผบู้ริโภคอาจจะมีหรือสิทธิที่ไม่สามารถยกเวน้ หรือจา กดั หรือสิทธิกบัผคู้า้ปลีก ที่ผบู้ริโภคจากผลิตภณั ฑท์ ี่ซ้ือการรับประกนั น้ีจะช่วยให้ผบู้ริโภคสิทธิตามกฎหมายที่ เฉพาะเจาะจงและผู้บริโภค ยงัอาจมีสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างจากรัฐเพื่อให้รัฐหรือ ประเทศผบู้ริโภคอาจยนืยนั สิทธิดงักล่าวข้ึนอยกู่ บั ดุลยพินิจของผู้บริโภค *** ระยะเวลาการรับประกนัระหวา่ งประเทศของ TEFAL/T-FAL จะยึดตามประเทศที่ใช้งาน แมว้า่ ผลิตภณั ฑ์ ในประเทศที่ซ้ือจะมีระยะเวลาการรับประกนั ที่แตกต่างกนั กระบวนการซ่อมแซมอาจตอ้งใชเ้วลานานหากสินคา้ไม่ไดข้ายในพ้ืนที่โดย TEFAL/T-FAL หากผลิตภณั ฑไ์ม่ไดซ้ ่อมแซม ในประเทศใหม่ที่รับประกนัระหวา่ งประเทศ TEFAL/T-FAL อาจการเปลี่ยนโดยผลิตภณั ฑท์ ี่คลา้ยกนั หรือทางเลือกที่ตน้ ทุนเท่ากนั ที่เป็นไปได้ โปรดเก็บเอกสารนี้ส าหรับนี้เพื่ออ้างอิงการรับประกัน
 


ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเราเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ดีในการใช้งานเว็บไซต์
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)